top of page

Nyereményjáték szabályzat

 A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a PROVICE Informatika Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 9. 1. emelet) által indított nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel. A Játék szervezője és lebonyolítója a PROVICE Informatika Kft. (továbbiakban: PROVICE). A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat. 1. A Játékban résztvevő személyek A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos) és személyesen megjelenik a sorsoláson. A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói; egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a PROVICE nem értesíti a Játékost. A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 2. A Játék leírása

A játék ideje alatt a rendezvényen a látogatóknak egy QR kód beolvasásával lehetőségük van elérniük egy online kérdőívet. A játékban való részvétel kitétele a kérdőív maradéktalanul való kitöltése, a tudás alapú kérdésre való helyes válasz megadása és nevük, beosztásuk, email címük megadása.

 3. A Játék időtartama A Játék Február  27-én a Portfolio Biztosítás rendezvényén zajlik 8:00-tól 18:00-ig.  A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek. A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező megfejtések, pályázati anyagok a sorsoláson nem vesznek részt.

 4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik és személyesen részt vesznek a sorsoláson. A Játék részvételi feltételei: a Játék során feltett valamennyi kérdésre történő helyes válaszadás, jelen Szabályzat elfogadása, névvel és címmel történő regisztráció a nyereményjátékra a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek, az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte és személyes részvétel a sorsoláson, egy Játékos egy címről legfeljebb egy címmel, egyszer regisztrálhat, és vehet részt a Játékban. Ha valaki mégis több cím felhasználásával vesz részt a Játékban, azt a PROVICE valamennyi jelentkezését tekintve kizárja. A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a PROVICE-nak nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson. A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

 

5. Nyeremény

A Játék nyereménye: 1 db Apple ipad 4 Retina Display 16GB.

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a PROVICE és a Játékos kötelesek együttműködni. A PROVICE vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A PROVICE nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

6.Sorsolás

A sorsolás 2024. február 27-én 18 órakor történik egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a PROVICE 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság és az összes játékos előtt. A sorsolás alkalmával addig történik a nyertesek sorsolása, míg olyan játékos nem jön ki nyertesnek, aki személyesen is jelen van. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, tehát nincs jelen a sorsoláson személyesen, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe is léphet pótnyertes mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a PROVICE tulajdonában marad. A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

4 A Játékosok kötelesek együttműködni a PROVICE-al a nyeremények átvétele tekintetében és személyesen megjelenni a sorsoláson, hogy ott vegyék át a nyereményt. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a PROVICE-t semmilyen felelősség nem terheli.

A nyertes tudomásul veszi, hogy a nyertes számára csak akkor kerül átadásra a nyeremény, ha hozzájárul, hogy a PROVICE a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és az átvevő képmását, hangját ekként rögzítse, és a jelen szabályzatban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza.

9. Adatkezelés A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató (link: valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül. A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvényen alapul. A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a PROVICE nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: bejelentés alatt), és azokat a PROVICE az Adatkezelési Tájékoztató III.1. j) pontjában meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint: a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataikat a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve - legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig kezelje; a nyertes Játékos(ok) név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a évi C. 4

5 törvény a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze; - a nyertes Játékos(ok) nevét a sorsolást követő 14 napig a weboldalon kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye; a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és a nyertes (Játékos(ok) képmását, hangját ekként rögzítse, és kizárólag a Játékkal a sorsolást követő 30 napig nyilvánosságra hozza. A nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a PROVICE meghatározott célból a megadott elérhetőségein megkeresse. Amennyiben valamely Játékos adatai ilyen célú jövőbeli kezelését meg kívánja tiltani, az elektronikus levél alján található link útján vagy az marketing@provice.eu címen vagy írásban postai úton a PROVICE Informatika Kft. Budapest, Montevideo utca 9., 1. emelet postai címen vonhatja vissza hozzájárulását. A Játékból történő kizárás nem eredményei az üzletszerzési illetve marketing célú hozzájárulások automatikus visszavonását. A PROVICE adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a PROVICE Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

 

10. Felelősség

Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a PROVICE-nek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. A PROVICE a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti. A PROVICE kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a PROVICE-nel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről. A PROVICE a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. PROVICE nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A PROVICE nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. Egyéb A PROVICE fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 14 napig elérhető a weboldalon. Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott címről az marketingt@provice.eu címre!.

A nyereményjáték szervezéséért, lebonyolításáért, illetve a nyereményjáték oldalon elhelyezett tartalomért kizárólag PROVICE Informatika Kft. tartozik felelősséggel.

 

Kelt: Budapest, 2024 február 26.

bottom of page